Club Reglementen

 

mash_header

Clubreglement 2018.

 1. Lidmaatschap van M.A.S.H.

  1. Het lidgeld voor het volgende boekjaar wordt bepaald door het bestuur bij het einde van het lopende boekjaar.
  2. Het lidmaatschap wordt, behoudens opzegging, stilzwijgend automatisch verlengd. Elk lid krijgt bij het einde van het boekjaar een uitnodiging om het lidgeld voor volgend boekjaar te betalen.
   Laattijdig betalen van het lidgeld kan aanleiding geven tot het weigeren van de verlenging van het lidmaatschap, het betaalde bedrag wordt in dat geval teruggestort.
  3. Verlenging van het lidmaatschap kan door het bestuur geweigerd worden aan leden die zich niet houden aan artikel 1.i (deelname aan jaarlijkse activiteiten)
  4. Alle aanvragen voor lidmaatschap worden geklasseerd volgens datum op een wachtlijst, hierbij wordt voorkeur gegeven aan aspirant-leden woonachtig te Groot-Heist..
  5. Het bestuur kan een nieuw lid of verlenging van het lidmaatschap weigeren.
  6. Ieder nieuw lid start met een proefperiode van 6 maanden, waarna het lidmaatschap automatisch definitief wordt.
  7. Bij de aanvang van het lidmaatschap is elk nieuw lid gehouden een privacy verklaring te ondertekenen (gevolg van de wet op de bescherming van de privacy).
   Bij weigering hier van gaat het lidmaatschap niet in.
  8. Leden die een e-mail adres hebben worden gevraagd dit mee te delen aan het secretariaat ten einde de communicatie te vergemakkelijken.
   Wijziging van adresgegevens of e-mail adres moeten binnen de tien dagen doorgegeven worden aan één van de bestuursleden of het secretariaat
  9. Ieder lid is verplicht aan de jaarlijkse activiteiten mee te werken.
  10. Leden die zich niet aan het reglement houden of het voortbestaan van de club in gevaar brengen kunnen onmiddellijk worden uitgesloten.
  11. De club verbindt zich ertoe het ledenaantal beperkt te houden op het huidige niveau.
 2. Aanwezigheid op het terrein van M.A.S.H.
  1. Alle leden en bezoekers van ons terrein dienen er op te worden gewezen dat de omwonenden langs onze toegangsweg geen hinder van onze activiteiten mogen ondervinden en dat bijgevolg de snelheid van hun voertuig dient aangepast bij het passeren van omwonenden.
  2. Alle gebruikers van de weg zijn verplicht de maximumsnelheid van 30 km/u. te respecteren.
  3. Het is ten strengste verboden naast de zandweg op ons terrein door het gras te rijden, deze weg is aangelegd en wordt onderhouden voor uw comfort, maak er gebruik van.
  4. Enkel bevoegde personen, piloten of begeleiders worden op het vliegterrein toegelaten, helpers verlaten de landingsbaan wanneer hun taak volbracht is.
  5. Toeschouwers, kinderen of familie van de leden nemen plaats achter de afsluiting.
  6. Op het terrein dienen honden steeds aan de leiband te worden gehouden.
  7. De club en/of het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of vernieling van materiaal.
  8. Het is ten strengste verboden om welke reden dan ook het terrein van derden te betreden zonder eerst het bestuur hiervan in kennis te stellen en de eigenaar van het betreffende terrein toestemming te vragen.
  9. Alle voertuigen dienen te worden geparkeerd op de voorziene parkeerplaatsen aan de rand van het veld volgens de vigerende wetgeving van het directoraat-generaal van de luchtvaart dewelke een zone van 40 meter tussen piste en parking voorschrijft.
  10. Voertuigen die niet aan de rand van ons terrein worden geparkeerd, voldoen niet aan de voorschriften en in geval van schade kan onze verzekering weigeren de geleden schade te vergoeden
  11. Dranken kunnen in ons clublokaal uit de automaat genomen worden.
   Warme dranken en versnaperingen worden direct contant betaald.
   Dranken van thuis meebrengen is toegelaten maar dan moet u het leeggoed ook mee terug huiswaarts nemen.
  12. Het terrein moet door iedereen zuiver gehouden worden.
 3. Vliegen op het terrein van M.A.S.H.
  1. Alleen clubleden mogen vliegen op het terrein van M.A.S.H.
   Piloten niet eigen aan onze club mogen pas vliegen na afspraak met het bestuur en na voorlegging van verzekeringsbewijs en voor zover hun toestellen voldoen aan de voorschriften, opgelegd in de vigerende regelgeving van het directoraat-generaal van de luchtvaart.(circulaire GDF01.nl.)
  2. Gastvliegers worden uitsluitend tijdens het weekend toegelaten.
   Leden die gastvliegers meebrengen en laten vliegen zonder toestemming van het bestuur kunnen we niet langer als lid toelaten, daar zij onze club in gevaar brengen.
  3. Niet bekwame piloten mogen niet vliegen zonder een begeleider welke aangesteld wordt door het bestuur. De leerling-piloot welke vliegt met een ervaren piloot als hulp, blijft altijd zelf de enige verantwoordelijke bij een eventueel ongeval. De begeleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onvrijwillig beschadigen van het vliegtuig van zijn leerling maar is verplicht het toestel op verantwoorde wijze te behandelen en is mede verantwoordelijk voor het gedrag van toestel en piloot.
   Een nieuweling zal voor het invliegen zijn toestel moeten laten controleren door iemand van het bestuur of door de begeleider.
   Het is deze begeleider die, in samenspraak met het bestuur, beslist of de leerling-piloot alleen mag vliegen en dit geld voor elke discipline.
  4. Er mag met alle toestellen gevlogen worden voor zover deze voldoen aan de voorschriften, opgelegd in de vigerende regelgeving van het directoraat-generaal van de luchtvaart.(circulaire GDF01.nl.)
  5. MASH v.z.w. stelt hier bijkomend de volgende beperkingen:
   1. De hoogst toegelaten cilinder inhoud voor tweetaktmotoren bedraagt 110 cc.
   2. De hoogst toegelaten cilinder inhoud voor viertaktmotoren bedraagt 400 cc.
   3. Het gebruik van turbinemotoren wordt NIET toegestaan.
  6. Er mogen maximaal twee (2) modellen met een verbrandingsmotor tegelijkertijd in de lucht.
  7. Het aantal elektrisch aangedreven modellen dat terzelfdertijd in de lucht mag zijn is niet beperkt.
  8. De aanwezige terreinverantwoordelijke kan echter het aantal vliegende modellen ten allen tijde verder beperken.
  9. Modellen die te luidruchtig zijn mogen in geen enkel geval op ons terrein worden ingezet en/of proef gevlogen.
   Dit zal, bij afwezigheid van een objectieve geluidsmeting, beoordeeld worden door één of meer bestuursleden of hun aangestelde(n).
   Het oordeel van deze persoon of personen is bindend.
  10. Alle modellen of combinaties die gevaar inhouden zijn verboden.
  11. Alle modellen dienen te worden geplaatst achter de omheining aan de piste-zijde. Geen enkele motor mag worden gestart tenzij op deze plaats.
   Het starten en het proefdraaien van de motoren moet zodanig gebeuren, dat er bij het eventueel stuk gaan van de schroef zich niemand in die baan kan bevinden.
  12. Clubleden die modellen starten, landen, lanceren of proefdraaien langs de bezoekerszijde van de omheining of op de parking zullen onmiddellijk en zonder waarschuwing worden geschorst.
  13. Voor het opstijgen en voor de landing moeten de overige piloten die zich op het terrein bevinden, gewaarschuwd worden.
   De piloten moeten zich tijdens het vliegen groeperen op een vooraf afgesproken plaats achter de veiligheidsberm. Iedere piloot is verplicht om vanaf de startbaan op te stijgen zelfs indien het vliegtuig met de hand gelanceerd wordt.
  14. Helivliegers dienen bij aanwezigheid van andere piloten gebruik te maken van de helipiste, zonder zich in het verlengde van de grote piste op te stellen.
  15. De parking mag nooit worden gebruikt om een heli of drone te laten opstijgen of landen, er kunnen zich daar steeds bezoekers en of kinderen bevinden.
  16. Vliegen in afscherming (FPV of vliegen met camera in het modelvliegtuig of drone en een bril) is enkel toegelaten indien het gebeurt in overeenstemming met art 8.1 van de circulaire GDF01 (dubbele besturing met tweede piloot die het modelvliegtuig of de drone ten allen tijde kan zien).
   Clubleden die deze regel niet in acht nemen kunnen een schorsing oplopen en bij herhaling van dezelfde inbreuk kan het lidmaatschap opgezegd worden.
   Daarenboven zal eventuele schade die veroorzaakt wordt bij een ongeval als gevolg van het niet naleven van deze regel niet vergoed worden door de verzekering.
   De club zal in dusdanig geval nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade.
  17. De maximum vlieghoogte voor een modelluchtvaarttuig bedraagt 120 meter (volgens de vigerende wetgeving van het directoraat-generaal van de luchtvaart).
   Wij dringen er op aan dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt.
   Wij adviseren iedereen die vanop ons terrein met modelzweven bezig is zijn toestel, het zij sleeptoestel of zwever uit te rusten met een toestel voor hoogtemeting zo dat de vlieghoogte bekend is.
   In geval van inbreuken op deze regel kan het clubbestuur niet verantwoordelijk worden gesteld.
   Bij vaststelling van een inbreuk door de autoriteiten zal het clublid in overtreding zelf de consequenties moeten dragen
  18. Er mag niet gevlogen worden boven de parking en het publiek, de hoeve aan de oostkant van het terrein of vlakbij piloten die zich op het terrein of zelfs op de piste zouden bevinden. Taxiën langsheen de modellen in de spits is te allen tijde verboden.
  19. Het gebruik van lieren, winchen en /of sandows is alleen toegelaten indien er geen enkele andere vliegactiviteit bezig is op het terrein.
  20. Elke frequentieverandering moet schriftelijk aangevraagd worden op het secretariaat. Nieuwe leden ontvangen een eigen frequentie (maximum 2 per lid) en zijn dan ook verplicht op die frequentie te vliegen. Veranderen van frequentie kan alleen na overleg en akkoord van het bestuur.
  21. Bij een ongeval of indien er schade berokkend wordt aan derden, moet dit binnen de 12 uur aan het bestuur gemeld worden. Met de betrokkenen dient zo snel mogelijk contact opgenomen te worden.
  22. De resten en vuil van een crash moeten door de betrokken persoon van het terrein of de parking verwijderd worden.
  23. Wanneer leden van het bestuur of hun aangestelde(n) orders geven op het terrein dient men zich hieraan te houden.
  24. Alle leden dienen uitsluitend op de hen toegekende frequentie te vliegen.
   Wie zijn zender wil aanzetten, moet in het bezit zijn van de betreffende frequentieklem
   Wie zijn zender aanzet zonder in het bezit te zijn van de frequentieklem .en hierdoor een crash
   veroorzaakt is verantwoordelijk voor de schade. Indien er meerdere piloten gebruik maken van dezelfde frequentie moeten de klemmen na een vlucht dadelijk teruggebracht of onderling
   doorgegeven worden.
   Het meenemen van de frequentieklem na de vliegdag kost U een boete van 2,5 euro, tenzij deze klem teruggebracht is voor de eerstvolgende dag.
  25. Alle leden dienen hun modellen zo uit te rusten dat deze met een minimale geluidsproductie worden gevlogen. Het uitrusten van een of andere zachte motorophanging dient te worden toegepast. Hiermee dient reeds bij de bouw van het model rekening te worden gehouden.
   Daarboven is elke piloot verplicht zijn vliegstijl zodanig aan te passen dat de geluidsproductie van zijn toestel zo klein mogelijk blijft.
  26. Alle leden die gebruik maken PCM-ontvangers zijn verplicht deze zo te programmeren dat ze in FAILSAFE-mode staan. (Dit is afwijkend van de standaard afstelling van alle merken.
   Besturingen in de leveringsvorm). De programmering dient zo te gebeuren dat de motor op het desbetreffende toestel volledig wordt uitgeschakeld en het toestel onmogelijk zijn vlucht kan verder zetten. Leden die een ongeval veroorzaken en niet aan deze regel hebben voldaan kunnen geen beroep doen op de verzekering en worden zelf verantwoordelijk gesteld voor alle aangerichte schade.
 4. Varia:
  1. Deelname aan gelijk welke activiteit zal steeds gebeuren onder de naam M.A.S.H.
  2. De club verbindt zich ertoe de nodige huurgelden te betalen en een verzekering af te sluiten.
  3. Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit reglement aan te brengen. Met het verschijnen van dit reglement (xx/2018) vervallen automatisch alle voorgaande.
   Het bestuur.

 

Namens het Bestuur: Mei 2018